GAMVIK

JEGER

&

FISKERFORENING

 

 

INFORMASJON OM

 

LANGFJORDVASSDRAGET

 

 

www.gamvikjff.no


 

Generelle bestemmelser

Fiskeravgift:

Alle som har fylt 16 år og skal fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag, skal betale fiskeravgift. Fiskeravgifta betales som årsavgift og gjelder fra 01/04/ til 31/03/

Kortene kjøpes på postkontorene eller via www.inatur.no

Tilreisende utenfor Finnmark må i tillegg forevise gyldig desinfeksjonattest

 

Fiskekort for de forpaktede elvene:

Det må også løses spesielt fiskekort for de forpaktede vassdragene. Fiskekort SKAL være anskaffet hos kunngjort kortselgere før fisket begynner.
Man kan ikke forvente å få kjøpt fiskekort hos elvevakt, kortsalg er ikke hans oppgave!!!

 

Generelle redskapsregler

Som redskap er kun følgende tillatt: flue, mark uten søkke, sluk, spinner og wobbler. Fiske

med reke er forbudt.

Ved fiske med flue eller mark er ett oppheng tillatt, og kun dupp eller fluesnøre kan utgjøre

kastevekten.

Særskilt gjelder i tillegg:

kan i tillegg benyttes i Vestre Jakobselv ovenfor Fjerdefossen.

søkke. Etter 31. juli er det bare tillatt med flue. Fluesnøre hvor hele eller deler av snøret

synker er ikke tillatt etter 10. juli.

I innsjøer kan en bruke alle godkjente redskapstyper hele sesongen.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken kan krøkes. Fiskeredskap skal heller ikke

forlates under fiske.

 

Kortpriser Langfjordelva

Døgnkort:

Medlemmer                            100,-

Andre Finnmark                    200,-

Andre norske/Utlendinger  300,-

Ungdom 12-16 år                    40,-

 

Barn under 12 år fisker gratis, men får tildelt fiskekort mot innbetaling av kortpant. Kortpant er satt til kr. 200,- og vil bli tilbakebetalt ved innlevering av fangstoppgave.

 

Sesongkort:

Selges bare til medlemmer av Gamvik JFF og fastboende ved vassdraget.


Fisketider:

Fiske etter laks fra 24. juni kl. 00 til 17. august kl. 24
Fiske etter sjørøye fra 24. juni kl. 00 til 31. juli kl. 24
Fiske etter laks fra 24. juni kl. 00 til 31. august kl. 24
 

Fredningssoner:
-
Grense elv/sjø og opp til flosjømerke.
-Brukulpen på nordsiden av hengebrua.
-Røyekulpen mellom telegrafstua og direktorathytta.
-Storfossen: Fra rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m nedenfor laksetrappa,

  opp  til rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa
-Midtre foss: fra rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 30 m. nedenfor utløpet av

  laksetrappa, opp til en rett linje mellom kors innhogd i fjell på begge sider av elva ca 15 m ovenfor trappa.
-Vær oppmerksom på forbudet mot fiske i- og ved laksetrappene.
-Vær oppmerksom på privat fiskerett  i «Jensenkulpen», i elvas nedre del.

 

Redskap:
- Det er tillatt å fiske med mark, sluk og flue.
- Etter 10. juli er det kun tillatt med flue og mark uten søkke (synkesnører er ikke tillatt).
- Etter 31. juli er det kun tillatt å fiske med flue.

 

Fangstbegrensning:

Max 2 laks pr døgn og max 10 laks pr sesong.

 

Beliggenhet

Elva kommer fra Ifjordfjellet og munner ut ved Laggo i Langfjorden. Den lakseførende delen av elva er ca. 16 km.


Adkomst:

Med hurtiggående rutebåt fra Skjånes på Nordkynhalvøya til Laggo, reisetid ca. 50 min.; eller samme båt fra Smalfjord i Tana til Laggo,

reisetid ca. 2t 30 min.

Fra vei går det sti fra Bekkarfjord ved Laksefjorden til Storfossen i Langfjorddalen, avstand ca. 6 km., gangtid ca. 1t 30 min.

Fra stor parkeringsplass ved Nikolasdalen ca. 4 km. lengre Nord fra Bekkarfjord langs riksvei 888 går det sti til Nikolasfossen, avstand ca. 5 km.

 

      Fiskeslag:

Laks, sjørøye og sjøørret. Laks er det viktigste fiskeslaget. Over den lakseførende delen er det en del vanlig ørret i elva.

 

Generelle opplysninger:

Elva har mange stryk og små kulper. Den lakseførende delen har derfor mange gode fiskeplasser. Langfjorddalen har frodig bjørkeskog som er en av verdens nordligste.

 

 

Naturvett og fiskekultur

 

Telting:

·       Benytt eksisterende leirplasser.

·       Sett ikke opp telt nær elva, leirplasser og gode fiskekulper, la avstanden være minst 50 meter.

·       Bruk døde trær og tørrkvist som brensel.

·       Plasser avfall i søppelkassene der slike er satt opp,

·       biologisk avfall (matrester o.l.) skal graves ned.

 

      Fiskekultur:

·       Okkuper ikke fiskekulpene slik at andre ikke slipper til.

·      
        
Driv bevegelig fiske!

·      Ta hensyn til andre fiskere.

Sportsfiske er ikke en konkurranse der det viktigste er å ødelegge for andre fiskere for å få mest selv.

·       Overhold fiskereglene. De er satt for å sikre fiskebestandene og trivselen for oss alle.

·       Husk at du deler interesse med andre fiskere. De er ikke konkurrenter.

 

 Naturvett:

·       Ta hensyn til vegetasjonen. Gjenveksten er langsom så langt mot nord, skader bruker lang tid på å heles.

·       Gjør ikke opp bål ved rota av levende trær.

·       Rydd ikke bort vegetasjon langs elvebreddene for å gjøre det lettere å fiske.

Vegetasjonen langs elvene er viktig for å skaffe yngel og småfisk skjul og næring.

·       Flekk ikke never av friske trær.

·       Rydd opp etter deg på leirplassen. Det er lite interessant for andre å få beviser for hva som er spist og drukket der den siste uka!

·       Ved elva er det satt opp en del søppelkasser for oppsamling av avfall. Disse er ikke beregnet for biologisk avfall som matrester, fiskeslo o.l.

 

 

Fangstoppgave:

Husk å levere inn fangstoppgave etter at fisket er avsluttet.

Disse oppgavene er viktige for å sikre en forsvarlig forvaltning av vassdragene.

 

 

 

Vær oppmerksom på skilting langs vassdragene med fredede soner og spesielle fiskeregler!